ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอการวิจัยโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ด้วยเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน
ได้ประกาศข้อกำหนดโครงการ (TOR) การเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในลักษณะ
ชุดโครงการวิจัย หรือ โครงการวิจัยเดี่ยว งบประมาณโครงการละไม่เกิน 150,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ
10 เดือน ภายใต้กรอบงานวิจัย จำนวน 6 กรอบ ดังนี้

  1. ด้านเกษตรกรรมและอาหาร
  2. ด้านสุขภาวะและผู้สูงอายุ
  3. ด้านวิสาหกิจชุมชน
  4. ด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีมูลค่าสูง
  5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรียนรู้

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ในสังกัดร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
(แบบ CMR-2.2.1) หรือ ชุดโครงการวิจัย (แบบ CMR-2.2.2) และหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการจาก
หน่วยงานในชุมชน (แบบ CMR-2.3) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ทาง e-mail : ird_center@hotmail.com
ภายในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้จากเว็บไซต์
http://research.sru.ac.th/documents/form/