ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อการศึกษา “อาชีวะมินิมาราธอน” ประจำปีการศึกษา 2561

…….วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุราษฎร์ธานีกำหนดจัดโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อการศึกษา “อาชีวะมินิมาราธอน” ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพ
ตนเองให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงและเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างครู – นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง สถานศึกษาและชุมชน
โดยนำรายได้ไปต่อเติมห้องประชุม ห้องแสดงผลงาน และปรับปรุงวิทยาลัยฯ  เพื่อรองรับการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://www.archeewa.org/svcmini/