ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(ปขมท) ได้จัดงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนา
งาน บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://nhesse3.udru.ac.th ก่อนวันที่ 20
พฤศจิกายน 2561