สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรม
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
งานวิจัยเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัยในมนุษย์ ให้สามารถนำไปใช้เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร(กลุ่มตัวอย่าง
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ คือ รองศาสตราจารย์พิเชฎร์
กาลามเกษตร์ รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิชาการด้านศาสนาเปรียบเทียบที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากที่สุดท่านหนึ่ง และได้ผลิตผลงานวิจัย
ออกมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์สุณีย์ ล่องประเสริฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะประธานเปิดการ
อบรม กล่าวว่า “ การวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ย่อมส่งผลกระทบและเกิดความเสี่ยงต่อผู้ยอมตนมาเป็นผู้ร่วม
วิจัย จึงควรได้รับการดูแลป้องกันจากนักวิจัยที่ทำการวิจัยนั้นให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ดังนั้น คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงมีหน้าที่พิจารณา ทบทวนโครงการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับศึกษาในมนุษย์
รวมทั้งถ่ายทอดข้อความรู้ กฎระเบียบที่สำคัญให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องด้วย” ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีงานวิจัยที่ดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้โครงการวิจัยที่ดำเนินการกับคนหรือใช้สิ่งส่งตรวจที่มาจากคน  หรือการศึกษา
โดยใช้ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นของผู้ใดที่ดำเนินการในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยฯ
เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า
ผู้เข้าร่วมการวิจัยในมหาวิทยาลัยฯจะได้รับการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผลงานวิจัยเป็นที่
ยอมรับและเผยแพร่แก่สาธารณะได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง”