มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอนำส่งรายละเอียดประกอบการดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าว  ประกอบด้วย
๑. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๒. ปฏิทินการดำเนินงานการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
๓. แบบเสนอแผนงาน
๔. แบบเสนอโครงการวิจัย
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ http://research.sru.ac.th/documents/form  ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวววริศรา  นนทฤทธิ์  เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗-๙๑๓๓๔๐