เปิดรับบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่มีคุณค่า
ทางวิชาการและเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคม ชุมชน กระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจ
ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผู้สนสามารถส่งบทความเข้าร่วมและ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ถึงวันที่ 30 เมษษยน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://rmutcon2018.
rmutsv.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 075204070 รายละเอียดเพิ่มเติม