บรรยากาศการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”
(ลูกไก่) รุ่น 7 ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อการเป็นนักวิจัยที่ดี โดยได้
รับเกียรติจากรศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ รศ.ดร.กุหลาบ
รัตนสัจธรรม รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร ผู้บริหารโครงการฯจาก วช. คณะวิทยากรแม่ไก่และนักวิจัยผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องศรีวิชัย
อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์