แจ้งรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย และเอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณกองทุนวิจัยฯ พ.ศ.2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแจ้งรายชื่อนักวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  โดยให้นักวิจัยที่มีรายชื่อมาจัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัย
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำสัญญา ดังนี้

รายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนวิจัย

1.ใบสำคัญรับเงิน + สำเนาบัตรประชาชน นักวิจัย                                        1        ชุด
2.สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณกองทุนวิจัยฯ พ.ศ.2561           3        ชุด (update 14 มี.ค. 2561)
3.สัญญาค้ำประกัน                                                                                        3        ชุด
4.ข้อเสนอโครงการวิจัย                                                                                3        ชุด
5.ข้อตกลงการรับทุน                                                                                     3        ชุด
6.สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน นักวิจัย                                 3        ชุด
7.สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน  ผู้ค้ำ                                     3        ชุด