การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 “งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา”

เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคใต้ตอนบนมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัยครั้งที่ 13 “งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา” (Creative and
Innovative Research Applying The Philosophy of King Rama 9) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย
อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น….ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้ทุกภาคส่วน พบกันใหม่
ในปี พ.ศ. 2561 “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14”