สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมและการพัฒนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้อง G 807 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มรส.