ขยายเวลาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จาก 18 สิงหาคม 2560 เป็น 8 กันยายน 2560

เอกสารประกอบการขอทุนอุหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ขยายเวลาเพิ่มเติม)