ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตลอดจนขับเคลื่อนให้เกิดการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยการบูรณาการความร่วมมือขององค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยภายในงาน
มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่
1. ภาคการประชุม
2. ภาคนิทรรศการ
3. กิจกรรม Thailand Research Symposium 2017
4. การจัดกิจกรรม Highlight Stage
5. การจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
ในการนี้ ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมผ่านทาง
www.researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560 โดยเมื่อลงทะเบียนผ่านระบบแล้วสามารถจัดพิมพ์บัตรบาร์โค๊ดประจำตัวเพื่อแสดงสิทธิในการร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมในงานได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับภาคนิทรรศการ ท่านสามารถเข้าร่วมชมงานได้ตลอดการจัดงาน