ยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน พ.ศ.2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นองค์กรอิสระของรัฐ อยู่ในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลัก ในการสนับสนุนสร้างองค์ความรู้ทั้งในด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การวิจัยเชิงนโยบาย และการ ประยุกต์ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของระบบวิจัย โดยที่ สกว. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2557-2560 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการสนับสนุนทุนวิจัย ของ สกว. เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับทบทวน เป็นประโยชน์ ต่อนักวิจัย หน่วยงาน เครือข่าย และองค์กรวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยได้ใช้เป็นแนวทางประสานประโยชน์ เพื่องานวิจัยในกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.trf.or.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง