การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเสริมทักษะนักจัดการข้อมูลเพื่อการนำใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก กำหนด จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเสริมทักษะนักจัดการข้อมูล เพื่อการใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพิธี ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ และเครือข่ายศูนย์จัดการเครือข่าย โครงการนครปฐมผาสุก และเทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 42 ใน ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม