การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา และโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับคระมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง และสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทสไทย จัดการ ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่อง “การรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวที ทางวิชาการระดับชาติให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาของสถาบันศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยตลอดจนประสบการณืด้านการวิจัย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2890-001, 0-22890-1801 ต่อ 2082