การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เครือข่ายอุมดมศึกษาภาคใต้ ตอนบน และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งมีผลงานจากทั่วประเทสจำนวนกว่า 100 ผลงาน มานำเสนอทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์