อบรมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRPM

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรมการลงข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ในระบบบริหารงานวิจัย แห่งชาติ หรือที่เรียกกันว่า NRPM โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนดให้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ต้องส่งข้อเสนอดังกล่าวผ่านระบบทั้งหมด ดังนั้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักวิจัยทราบถึงขั้นตอนการลงข้อมูลที่ถูกต้อง