สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2557

สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน สนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกาา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยเน้นงานวิจัยที่สอดคล้อง กับโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. โครงการวิจัยบูรณาการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น
  2. โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานรากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ

ผู้สนใจสามารถจัดส่งเอกสารเชิงหลักการ ไปตาม e-mail ของแต่ละกลุ่มโครงการ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาขอความร่วมมือจากท่านส่งไฟล์เอกสารเชิงหลักการดังกล่าวมายัง e-mail สถาบันวิจัยและพัฒนา ird_center@hotmail.com อีกทางหนึ่ง

ดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติม