ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จะต้องเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนผู้สนใจเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยส่งไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน โดยมีแบบฟอร์มต่าง ๆ ดังนี้