ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคใต้ตอนบนจะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรฺธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ทาง อีเมล์ : research-sru@hotmail.com หรือโทรสารหมายเลข 0-7735-5680