การประชุม ABC สุราษฎร์ธานี “รู้รอบทิศ อ่าวบ้านดอน”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุม ABC สุราษฎร์ธานี “รู้รอบทิศ อ่าวบ้านดอน” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง “โอกาสและความเสี่ยงของสุราษฎร์ธานี : เสียงสะท้อนจากพื้นที่” โดย…นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล ดร.อนัญญา เจริญพรนิพัทธ นายทวีศักดิ์ สุขรัตน์ และดำเนินการอภิปราย รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ และการนำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งนิทรรศการที่น่าสนใจมากมาย