การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9

suratthani-rajabhat-university-conference-9thสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมาก มาย อาทิเช่น การบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการมากมายจากทั่วประเทศ ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ กว่า 100 ผลงาน พร้อมทั้งมีนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยภูเก็ต สกว. และคณะต่างๆ